Exameneisen

Terug naar lesmateriaal

In alle landen die ECDL (ICDL) hebben ingevoerd, zijn de examens gebaseerd op dezelfde exameneisen. Die zijn vastgelegd in de ECDL syllabus. Deze syllabus omschrijft welke kennis én welke feitelijke vaardigheden de kandidaten moeten beschikken om het ECDL certificaat te behalen. Deze normen worden regelmatig herzien zodat ze altijd aansluiten op de actuele stand van zaken binnen de ICT-wereld.

Wat staat er in de syllabus?
De ECDL syllabus bestaat uit twee hoofdonderdelen. Het eerste deel beschrijft de context van het ECDL programma en het tweede deel beschrijft de inhoud van de certificering (d.w.z. de benodigde kennis en vaardigheden). Alle examens zijn volgens de exameneisen ontwikkeld. De exameneisen van de verschillende modules zijn terug te vinden in de diverse syllabi: Basis, Standaard en Advanced. Zie ook Modules en certificaten.


ECDL Foundation
De syllabus is uitgegeven door ECDL Foundation Ltd in Ierland en in Nederland vertaald en uitgegeven door ECDL Nederland. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit de ECDL Syllabus Versies mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de ECDL Foundation dan wel ECDL Nederland. Inlichtingen over toestemming voor verveelvoudigen van het materiaal kunnen worden verkregen bij de uitgever.